1001 плочки
Акредитиран лабораторен комплекс за изпитване към АУ
Земеделие
Акредитиран Лабораторен Комплекс за изпитване към АУ
В Акредитираният лабораторен комплекс за изпитване на АУ - Пловдив се извършват анализи в съответствие с БДС ЕN ISO /IEC 17025/2018, както следва:
♦ води - питейни, повърхностни, подпочвени и отпадни за съдържание на неорганични компоненти, мазнини, тежки метали;
♦ почви - за съдържание на азот, фосфор, калий, хумус, рН, тежки метали, макро- и микроелементи;
♦ подобрители на почви и растителната среда
♦ селскостопанска продукция и продукти от хранително-вкусовата промишленост за съдържание на тежки метали;
♦ минерални торове;
♦ фуражи – комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях;
♦ плодове, зеленчуци и продукти от тях. Консерви (стерилизирани) – плодови, зеленчукови;
♦ консерви – месни, месо-растителни, рибни и др., приготвени с продукти от животински произход;
♦ зърно от житни култури и продукти от преработката на зърно;
♦ хляб и хлебни изделия;
♦ маслодайни семена;
♦ отпадъци
Адрес

гр. Пловдив, бул. Менделеев №12

Телефон
032 - 65 44 64
032 - 65 44 67
0882 45 89 09
E-mail lki@au-plovdiv.bg
Интернет страница https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%86%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B7%D0%B8%D1%81/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%83
отвори