Нова Надежда - Кавлаков

За нас

Д-р Кавлаков - Управител и ръководител - Д-р Георги Кавлаков - преподавател в Катедра Хигиена и екомедицина; Факултет по обществено здраве към Медицински Университет гр. Пловдив с придобита специалност Трудова медицина.
♦ Експерт по Здравословни и безопасни условия на труд със сертификат от TÜV № TRB-05-OHS-1-02-1
♦ Удостоверение за извършване на Обучение на Комитетите/Групите по условия на труд от 30.10.2005 г.
♦ Завършен квалификационен курс по Здравен мениджмънт
♦ Ръководител на специализанти по Трудова медицина към МУ гр. Пловдив
♦ Магистър по Здравен мениджмънт от 2009 г.
Професионален опит – работи в СТМ от 2001 г., а като Ръководител на водеща СТМ от 2004 г. Участва в международни конференции и научни публикации, Член на управителния съвет на Асоциацията по трудова медицина към Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Работещи в СТМ

♦ Инж. Йордан Тодоров – инженер-химик със специалност Технология на пластмасите.
Професионален опит - началник технологичен отдел в Драгор АД гр. Пазарджик и пет години трудов стаж в ОИТ гр. Пазарджик;
♦ Технически сътрудник: Гошо Пенев – Бакалавър по Право, Магистър Управление на обществения ред и сигурност;
♦ Технически сътрудник: Здравка Дончева – Бакалавър по Екология и опазване на околната среда, Магистър по Медицинска биология.

Корпоративни ценности

Ние от СТМ НОВА НАДЕЖДА – К ЕООД поддържаме директна връзка с водещите национални консултанти по Трудова медицина и Професионални заболявания, което ни осигурява актуална информация по отношение на изискванията на Световната здравна организация, Международната организация на труда, въвеждане на добрата практика в нашата работа и в дейността на нашите клиенти. В Службата по трудова медицина има непрекъснат обмен на информация, търсене и подкрепа на новите идеи и споделяне на опит и познания между работещите. Изповядваме лоялност и активна ангажираност към клиентите в основата на които са позитивни дългосрочни решения на възникналите проблеми, които защитават репутацията и инвестираните от клиента средства.
Екипната работа в Службата по трудова медицина е гаранция за качеството на извършваната работа, задълбочените изследвания и анализи и отговорността към поставените задачи.
Като логичен резултат от това са сключените договори за трудово-медицинско обслужване с предприятия от цялата страна, от различни браншове и сфери на стопанския живот – основно администрация, образование, болнични заведения, промишленост, строителство, селско стопанство, търговски обекти и др. Консултиране на фирми внедрили система за, управление на рисковете при работа OHSAS 18001.

1. Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, която обхваща:
- Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица;
- Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка.
- Подпомагане и консултация за извършване на необходимите измервания на факторите на работната среда от оторизирана лаборатория, регистрирана в БСА – микроклимат, експозиция на звуково налягане – шум, осветление, вибрации, импеданс – контур/фаза, защитен проводник, заземление, мълниезащита, както и други. СТМ работи в екип с лицензирани органи за контрол от Вида С, който предлагат отстъпки за наши клиенти и работят качествено и коректно с нашите партньори.

2. Изготвяне на цялостна документация по здравословни и безопасни условия на труд, включително и :
- Даване на заключения за годността на всеки работещ за работното място което заема.
- Даване на заключения за годността на всеки работещ за работното място за което кандидатства.
- Изготвяне анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултати от извършените профилактични прегледи и изследвания.
- Изготвяне на анализ на заболяемостта с временната нетрудоспособност на работещите.
- Изготвяне ежегоден, обобщен медицински анализ на работещите с показатели за временна и трайна нетрудоспособност, честота и тежест на професионалните заболявания и показатели на трудовия травматизъм във връзка с конкретните условия на труд.

3. Консултиране и подпомагане на работодателя при организиране на предварителни и периодични медицински прегледи на работещите в предприятието съгласно Наредба № 3. Службата осигурява връзка с МЦ, ДКЦ и високо квалифицирани специалисти за извършване профилактичните медицински прегледи на работещите, както в посочените здравни заведения, така и на място, по искане на Работодателя.

4. Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Групите и Комитетите по условия на труд съгласно Наредба № 4; Разработване на програми и/или участие в обучението на ръководния персонал и отговорниците по условията на труда по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.

5. Обучение по първа долекарска помощ - ПРАВИЛА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА
Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания, Първа долекарска помощ при кръвотечение, ОПИС на лекарствените, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки и аптечни чанти, съобразно рисковите фактори на производствената дейност и други.

6. Изготвяне на инструкции по безопасност на труда при работа - Консултативна помощ при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

7. Участие на СТМ в разследване на трудови злополуки, внезапни заболявания, аварии, отговорни заседания на КУТ (ГУТ) и професионални заболявания съгласно нормативните изисквания.

8. Изготвяне на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ.

Работно време

Понеделник 9.00 - 17.30 ч.
Вторник 9.00 - 17.30 ч.
Сряда 9.00 - 17.30 ч.
Четвъртък 9.00 - 17.30 ч.
Петък 9.00 - 17.30 ч.
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

Банков превод