МБАЛ Асеновград ЕООД

За нас

Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Асеновград разполага със следните отделения:
♦ Акушеро – гинекологично отделение
В отделението се осъществява акушеро-гинекологична помощ, проследява развитието на плода, диагностика и лечение на възпалителни заболявания, оперативно лечение на преканцерозни, доброкачествени новообразувания и други заболявания на женските полови органи, прекъсване на бременност по желание и при медицински показания.
♦ Първо вътрешно отделение
Осъществява лечение на всички сърдечно-съдови и белодробни заболявания. Интензивно лечение на остри и критични сърдечно-съдови заболявания. Мониториране на всички жизнени функции.
♦ Второ вътрешно отделение
В отделението се извършват диагностика и активно лечение на болни с гастроентерологични, общотерапевтични, нефрологични и ендокринологични заболявания.
♦ Детско отделение
Извършва се диагностика и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 18 години. Осигурен е денонощен прием и професионални грижи на квалифициран екип за спешни и планови пациенти. Отделението разполага с ехограф, инхалатори, аспиратор, ЕКГ, перфузор.
♦ Неврологично отделение
Извършват се първични и вторични неврологични прегледи, диагностика, лечение и професионални грижи от медицинските специалисти на заболявания на централната и периферната нервна система.
Осигурява спешна хоспитализация и интензивна терапия и за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение.
♦ Отделение за хемодиализа
Специализирано е за лечение на пациенти с ТХБН, обострена ХБН и ОБН, чрез различни форми на „извънбъбречни методи за очистване на кръвта”.
Обособени са 5 функционални сектора за лечение:
– Конвенционална периодична бикарбонатна хемодиализа.
– Сектор домашна амбулаторна перитонеална диализа.
– Сектор за лечение на пациенти с ОБН и обострена ХБН.
– Диспансер за болни с напреднала ХБН и преддиализен стадий и подготовка за диализно лечение.
– Диспансер за болни подходящи за бъбречна трансплантация.
♦ Отделение по анестезиология и интензивно лечение
В отделението се извършва специфична високоспециализирана медицинска дейност по интензивно лечение, осигуряваща съхраняване здравето и живота на пациенти в критично състояние.
♦ Отделение УНГ
Извършват се планови и спешни операции.
♦ Хирургично отделение
Извършват се консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на стомашно-чревния тракт, както и хепатобиларна патология, включително и на панкреаса.
Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и заболявания, гнойносептични заболявания; заболявания на млечната и щитовидна жлеза, остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците; оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции.
♦ Диагностичният блок към МБАЛ Асевград разполага със следните кабинети, лаборатории и отделения:
• Кабинет Акушерство и гинекология
• Кабинет Вътрешни болести
• Кабинет Нервни болести
• Педиатричен кабинет
• Хирургичен кабинет
• Кабинет УНГ болести
• Кабинет ОАИЛ
• Кабинет Съдебна медицина
• Манипулационна
• Клинична лаборатория
• Микробиологична лаборатория
• Отделение за хемодиализно лечение
• Отделение по образна диагностика
• Отделение по физикална терапия и рехабилитация;
• Отделение по патологоанатомия;

Актуално за пациента

„МБАЛ-Асеновград“ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ. Болницата работи по договор със Здравна каса по обявените клинични пътеки и клинични процедури.
Приема в лечебното заведение е в планов и спешен порядък.
♦ Плановият прием се осъществява след извършен преглед в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение при представяне на направление за хоспитализация. Прегледа в центъра е безплатен.
След извършения преглед, потвърждаващ необходимостта от болнично лечение, пациентът се приема за лечение в съответната структура, вписва се в листата на чакащите или му се отказва такава.
При констатирана необходимост от болнично лечение и взето от Вас информирано съгласие, преди постъпване в съответното отделение ще бъдете приканен да се регистрирате /чекирате/ на регистрацията, чрез Вашата лична карта. Същата процедура ще се повтори и при Вашето изписване /дехоспитализация/. Ще бъде проверен Вашия здравноосигурителен статус. Неосигурените пациенти ще бъдат приканени да заплатят здравно осигурителните си вноски или при нежелание за това, да платят лечението си съгласно утвърдения ценоразпис в лечебното заведение.
♦ Прием в спешен порядък се извършва денонощно при налични индикации за спешност. Приема се осъществява след преглед и евентуално оказана спешна медицинска помощ на всички лица, транспортирани до отделението по спешна медицина на лечебното заведение от ЦСМП-филиал Асеновград или потърсили медицинска помощ сами. Тук ще бъдат извършени всички необходими параклинични изследвания и преглед от съответния специалист, като при потвърдени индикации за спешност ще Ви бъде предложена хоспитализация в лечебното заведение. Отново ще бъде проверен здравноосигурителния Ви статус. При налични индикации за спешен прием, Вие ще бъдете приети независимо от него, като по време на престоя е необходимо да възстановите здравноосигурителните си права. При отказ или нежелание да заплатите здравноосигурителните си вноски, от Вас ще бъде поискано да заплатите престоя си в ЛЗ съгласно утвърдения ценоразпис. При отказ, лечебното заведение е възможно да потърси възстановяване на направените разходи по лечението Ви по друг, регламентиран от закона път.
Приети в лечебното заведение, Вие трябва да спазвате правилата за вътрешния ред в съответната структура. Лечебното заведение от своя страна е длъжно да се съобразява с правата Ви на пациент, записани в Харта за правата на пациента.
В лечебното заведение ще Ви бъдат направени допълнителни изследвания, за които ще бъде изискано Вашето съгласие, и след като получите точна информация за състоянието си ще Ви бъдат приложени съответни методи на лечение.
Медикаментите за лечението Ви се осигуряват изцяло от ЛЗ. За някои по разширени изследвания, които не се заплащат от Здравна каса, ще бъдете приканен да закупите съответните консумативи /напр. контраст за провеждане на компютър-томографско изследване/. Те ще ви бъдат предоставени от болничната аптека на костуема цена, за които не забравяйте да поискате съответните документи.
По времена престоя си ще получавате храна, опакована в индивидуални еднократни пакети, приготвена в кухнята на ЛЗ и съобразена с диетата, подходяща за Вашето здравословно състояние.
При изписване, Вие можете да ползвате специализиран транспорт срещу съответното заплащане. Не забравяйте да се чекирате на болничната регистратура, където ще платите потребителска такса съобразно престоя Ви. При изписването ще Ви бъде предоставена епикриза. При необходимост ще Ви бъде издаден болничен лист.
В „МБАЛ-Асеновград“ЕООД се извършват медицински прегледи и изследвания по желание на пациента срещу заплащане. Заплащането се извършва на касата на ЛЗ предварително, съгласно утвърден от Управителя ценоразпис.

Структура на болницата

♦ Отделение по спешна медицина:
Устройството и оборудването на Отделението по спешна медицина е съгласно медицинския стандарт „Спешна медицина”
Отдлелението е разполага със :
– място за информационно обслужване и регистриране на пациентите
– шокова зала
– манипулациона
– стая за наблюдение
В отделението има 4 легла, като 2 от леглата са разположени в Шокова зала и 2 в стаята за наблюдение.
Апаратура : – Електрокардиограф, Дефибрилатор, пациентни монитори на всяка легла, инфузионни помпи, операционна лампа. Отделението има централна инсталация за кислородолечение и централна аспирационна система.
Отделението осъществява дейността си самостоятелно или в сътрудничество с другите клинични или параклинични отделения на болницата. В Спешно отделение се осъществява комплекс от диагностично – лечебни дейности за възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане на виталните функции на организма.
Обект на дейност на Спешно отделение са следните състояния : Кома, Шок, Ритъмни и проводни нарушения на сърцето, остър инфаркт на миокарда, Хипертензивни, бъбречни, жлъчни кризи , Травми, Отравяния, Алергични реакции, Изгаряния, Измръзвания, Остра дихателна недостатъчнист и др.
♦ Лаборатории:
100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в Клинична лаборатория.
Изработва се задължителният обем лабораторни показатели със съответната високоспециализирана апаратура по последния медицински стандарт за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния.
Изпълняват се изследвания, групирани както следва:
– Клинико-химични;
– Хематологични;
– Показатели на кръвосъсирването и фибринолизата;
– Електролити;
– Показатели на обмяната на рН и кръвните газове.
Лабораторният екип работи денонощно. Подържа се значителен обем от спешни показатели. Работи се с автоматична апаратура. За основа на дейността служи медицинския стандарт по Клинична лаборатория. Стремежът е да се работи по правилата за добра лабораторна практика, за поддържане високо качество и надеждност на извършените изследвания.
Тъй като здравна каса не сключва договори с лечебни заведения за болнична помощ / каквато е „МБАЛ-Асеновград“ЕООД / за дейности от доболнична помощ, когато на територията на населеното място съществуват разкрити такива структури, клинична лаборатория не работи с направления от общо практикуващи лекари. Необходимите изследвания могат да бъдат извършени тук само след предварително заплащане на касата на лечебното заведение. Резултатите от изследването ще получите в рамките на 5 до 20 минути, в зависимост от исканите показатели.
В лабораториите се извършват следните видове анализи:
- изследване на гърлен, назофарингиален секрет и храчка
- микробиологично изследване на урина
- микробиологично изследване на материали от гениталния тракт
- микробиологично изследване на изпражнения
- микробиологично изследване на ликвор
- микробиологично изследване на кръв
- микробиологично изследване на материали от рани
- определяне на антимикробна чувствителност
Лабораторията е включена в Национална система на външен лабораторен контрол на микробиологичните лаборатории.
С появата на пандемия от коронавирус, лабораторията бе оборудвана с прецизна висикотехнологична апаратура за доказване на инфекцията чрез PCR тест.
Тук се извършват и бързи антигенни тестове за доказване на коронавирус.
♦ Отделение за образна диагностика-Отделението разпола с : Мамограф, компютърен томограф / КТ / , 1 графичен пост, 1 скопичен пост, 2 мобилни рентгенови апарата
Извършват се всички видове рентгеноскопични и рентгенографични изследвания на скелета, белодробна и храносмилателна системи; пълна гама специализирани и контрастни изследвания на отделителната система; томографии, КАТ-скенер, контрастни изследвания
Отделението е лицензирано, с доказан професионален престиж, на 24-часов режим на работа.
Медицинският екип е висококвалифициран с богата практика и висок професионализъм.
♦ Отделение за физиотерапия и рехабилитация- В отделението се извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри и хронично обострени заболявания.
Извършват се следните процедури: Магнит; Магнитно Поле; Диодинамофореза; Ионофореза; Ултразвук; Биотрон; УВЧ; Солукс; Кварц; Лечебна физкултура; Масаж; Инхалации; Електростимулация.
Извършва се ранна рехабилитация на остри мозъчно-съдови, сърдечно¬съдови и травматологични заболявания.
Отделение по обща и клинична патология
Д-Р МИЛЕНА ГУЛИНАЦ – СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
♦ Болнична аптека
Обемът дейност в аптеката дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи на отделенията в лечебното заведение. Има изградена локална компютърна мрежа. Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена политика на болницата.


Адрес за кореспонденция


Работно време

Понеделник 00:00 - 24:00
Вторник 00:00 - 24:00
Сряда 00:00 - 24:00
Четвъртък 00:00 - 24:00
Петък 00:00 - 24:00
Събота 00:00 - 24:00
Неделя 00:00 - 24:00

Опции за паркиране

Платен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

С кредитна карта

Банков превод

Наложен платеж