СМДЛ Микробиолаб ЕООД

За нас

♦ ЦЕЛИ
СМДЛ Микробиолаб извършва дейности, включващи клинико-микробиологични, паразитологични, вирусологични и санитарно-микробиологични изследвания с диагностична и профилактична цел.
Лабораторията работи в съответствие с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СМДЛ МИКРОБИОЛАБ ЕООД, Медицинския стандарт по Клинична микробиология и правилата за добра медицинска практика. Нейна основна задача се явява поставяне на етиологична диагноза на инфекциозните заболявания, санитарно-микробиологични изследвания като контрол на качеството на питейни води, профилактични изследвания за наличие на легионелни бактерии във води, контрол на провежданите дезинфекционни и стерилизационни мероприятия.

♦ АПАРАТУРА
Лабораторията работи с напълно автоматизирана система за извършване на изследвания за установяване на автоимунни и инфекциозни болести по методите на ELISA и реакция за фиксиране на комплемента, чрез използването на течни, единични, готови за употреба тестове с ключови предимства на системата пред останалите подобни апарати.

♦ КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА НА АПАРАТУРАТА
ИЗЦЯЛО ПОДГОТВЕНИ НАБОРИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
• НАПЪЛНО АВТОМАТИЧНА ОБРАБОТКА НА ТЕСТА
• БЪРЗ РЕЗУЛТАТ - ДО 90 МИН.
• БЪРЗА И ТОЧНА ДИАГНОЗА – ВКЮЧИТЕЛНО ПРИ ПРИПОКРИВАЩИ СЕ СИМПТОМИ
• НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ:
- Средното време за изработване на 30 различни теста е 1 час и 20 минути
- Резултатите за IgG се получават за 1 час и 5 минути за 30 проби
- Резултатите за IgM се получават за 1 час и 18 минути за 30 проби
- Резултатите за CFT (реакция за фиксиране на комплемент) се получават за 1 час и 18 минути за 30 проби
- Малък брой тестове биха могли да се реализират дневно, включително и в малки лаборатории, предоставяйки по-добри услуги за пациента на фона на увеличаващ се брой изследвания.
• ПО-ДОБРО РЪКОВОДЕНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО – БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЪЧНА ПРЕДАНАЛИТИЧНА/ СЛЕДАНАЛИТИЧНА ФАЗА:
- Различни тестове, основани на различни методологии могат да се изработват по едно и също време
• НЯМА ЗАГУБА НА РЕАКТИВИ:
- Всеки отделен тест съдържа всички необходими реактиви за провеждане на изследването
- Удобни опаковки, пригодени за различните видове тестове (36 и 12 теста в набор, разделени в торбички с прегради – всяка съдържаща до 6 теста).
- Малък обем от специфични и високочувствителни тестове може автоматично да се изработва в малки лаборатории, без каквато и да е загуба на реактиви като по този начин разширяват значително услугите, които се предлагат директно на пациентите.
• ЛЕСНО ОБНОВЯВАНЕ НА АНАЛИТИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ ВХОД/ИЗХОД USB:
- На практика не е необходима специална техническа поддръжка.

Диагностичната дейност се осъществява от високоспециализиран екип от лекари – микробиолог, вирусолог, паразитолог, специалист–химик и среден медицински персонал. Трима от висшистите са със защитени дисертации и степен доктор по медицина.

За ЛИК

АНАЛИЗ НА ВОДА В ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС (ЛИК)
♦ ЗА ЛИК МИКРОБИОЛАБ
През 2015 година към СМЛД Микробиолаб ЕООД е създаден Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК). Неговата задача е да извършва анализ на вода от различни водоизточници. Работата му се определя от нормативните изисквания на ЕС и международните стандарти.
Екипът на ЛИК Микробиолаб следва принципите на добрата лабораторна практика (GLP). Работи според нормативната уредба за извършване на лабораторни изпитвания, БДС EN ISO/IEC 17025 и изискванията на акредитиращата институция (ИА БСА). Съобразява се напълно с потребностите и очакванията на клиентите си.
♦ ИСТОРИЯ НА ЛИК МИКРОБИОЛАБ
Началото е поставено през 2015 г. когато група професионалисти разработват и внедряват система за управление, отговаряща на изискванията на акредитиращата организация и на БДС EN ISO/IEC 17025.
В края на същата година лабораторията кандидатства за акредитация. Процедурата започва още през януари на 2016 г. Няколко месеца по-късно – през май 2016 г. е направено оценяване на готовността на Лабораторния изпитвателен комплекс. След констатираното високо ниво на съответствие с нормативните изисквания, ЛИК Микробиолаб получава сертификат с номер №221 ЛИ от 26.08.2016 година, чиято валидност е до 26.08.2020 г.
♦ АНАЛИЗ НА ВОДА
Лабораторният изпитвателен комплекс на СМДЛ Микробиолаб ЕООД извършва анализ на вода от плувни басейни, водопроводни системи и инсталации за питейна вода. Анализира донесените от Вас проби за бактерия Legionella. Прави микробиологичен анализ на смивки и отривки от ръцете на работниците и служителите, както и от работните повърхности. Осъществява също необходимите изследвания за издаване на здравни книжки.
Търсете ЛИК Микробиолаб в град София, ж.к. Младост – 1, бл. 49 Б, вх. 2.

♦ ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО
Високите икономически резултати на ЛИК Микробиолаб са в директна зависимост от качеството и точността на провежданите изпитвания. Те се гарантират от използваната научна методология.
Работата на лабораторията не е обвързана с работата на останалите звена на компанията. Вие можете напълно да разчитате на конфиденциалността на информацията, която се получава вследствие на анализите на вашите проби.

♦ Лабораторно Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ „Микробиолаб“ разшири обхвата си на акредитация с включване на 13 физико-химични методи за изследване на вода, предназначена за питейно битови цели и лед; за къпане; за промишлени цели.

Информация

понеделник - петък:
8.00 - 18.00 ч. - София, Люлин 2;
8.00 - 13.00 ч. - София, Люлин 9;
8.30 - 17.00 ч. - София, Младост;
8.00 - 14.00 ч. - Ихтиман;
8.00 - 14.00 ч. - Костинброд

Работно време

Понеделник виж Информация
Вторник виж Информация
Сряда виж Информация
Четвъртък виж Информация
Петък виж Информация
Събота
Неделя

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой