Ай Пи Ен България ООД
ХидроГеоЕкоИнформ ЕООД
Проектанти
hgeinform.informator.bg
ХидроГеоЕкоИнформ ЕООД
ХидроГеоЕкоИнформ ЕООД се ръководи от инж. Даниела Григорова Бакларова-Петрова. През последните години са извършвани основно следните дейности:
-Подготовка на проектна документация за получаване на разрешителни за водовземания от пресни и минерални подземни води;
-Изготвяне на хидрогеоложки доклади, обосновка на необходимите водни количества и проекти за добив на подземни води;
-Изготвяне на проекти за санитарно-охранителни зони за водоизточници с питейни и минерални води, както и в случаите за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
-Експертна дейност във връзка с изготвяне/или участие при изготвянето на доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
-Изготвяне/или участие при изготвянето на заявления за комплексни разрешителни.
Адрес

гр. Пловдив, ул. Борба №25, ет. 9, ап. 27

Телефон
0888 83 54 48
E-mail dbaklarova@abv.bg
Интернет страница http://www.ekoekspert.com/nashite-partn-ori/hidrogeoekoinform-eood
отвори